Regulamin sklepu internetowego

POBIERZ REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ
regulamin akcji rabatowej w JucoCentrum.pl

POBIERZ:
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO_v5

WZÓR FORMULARZA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY_v5

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Sprzedawca, jako firma istniejąca na bazie wielopokoleniowych rodzinnych tradycji kowalskich, prowadzi swą działalność w sposób profesjonalny, przestrzegając powszechnie przyjętych standardów etycznych oraz zasad wynikających z dobrych obyczajów i praktyk handlowych, jak również przepisów prawa.

2.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a także tryb i zasady zawierania umów, dokonywania zamówień i ich realizacji za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu internetowego pod adresem: www.jucocentrum.pl.

3.      Niniejszym Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 roku, poz. 344, tekst jednolity, z późn. zm.).

4.      Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców-Konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego, wyjątkiem przepisów które odnoszą się wyłącznie do poszczególnych kategorii Użytkowników.

5.      Sklep internetowy prowadzony jest przez Producent Narzędzi JUCO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073257 o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, NIP 6811818163, REGON 350521251.

6.      Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:

a.      listownie na adres: ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice;

b.      pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jucocentrum.pl;

c.      telefonicznie na numer: + 48 12 2732030 lub +48 12 2732231 (w Dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00);

d.      za pośrednictwem faksu na numer: +48 12 2732212.

7.      Dla możliwości prawidłowego korzystania ze funkcjonalności Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a.      dysponowanie urządzeniem z dostępem do Sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Google Chrome (wersja 83.0.4103.116), Mozilla FireFox (wersja 78.0.1 lub wyższa), Internet Explorer (wersja 11.0.101 lub wyższa), Microsoft Edge (wersja 83.0.478.58 lub wyższa), Safari (wersja 13.1.1 lub wyższa), Opera (wersja 69.0.3686.49 lub wyższa) lub innej o podobnych funkcjonalnościach;

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c.      włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

8.      Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne. Użytkownik, których nie chce korzystać z funkcjonalności Sklepu, a chce zawrzeć umowę ze Sprzedawcą, może skontaktować się z nim w tym w celu w wybrany spośród powyżej wskazanych sposobów.

9.      Korzystanie ze Sklepu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i zwroty należy rozumieć w następujący sposób:

a.      Dzień roboczy – każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy;

b.      Formularz zamówienia – element oprogramowania Sklepu internetowego stanowiący interaktywny formularz umożliwiający dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie szczegółów Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności jej przedmiotu, a także sposobu oraz terminu dostawy i płatności, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie;

c.      Formularz kontaktowy – element oprogramowania Sklepu internetowego stanowiący formularz umożliwiający przesłanie Usługodawcy przez Użytkownika wiadomości tekstowej oraz umożliwienia nawiązania kontaktu przez Usługodawcę z Użytkownikiem;

d.      Klient – każdy podmiot (bez względu na formę lub status prawny) zawierający umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

e.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego, nie związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f.       Konto – element oprogramowania Sklepu internetowego – Usługa Elektroniczna polegająca na uporządkowanym układzie funkcjonalności Sklepu pozwalającym na przechowywanie danych dotyczących Klienta oraz szczegółów Zamówień, do którego Użytkownik może uzyskać dostęp poprzez uprzednią rejestrację oraz logowanie (za pomocą loginu – adresu e-mail oraz ustalonego hasła);

g.      Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów, przed jego dokonaniem;

h.      Produkt lub Towar – dostępna w Sklepie rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

i.        Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

j.        Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

k.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

l.        Sklep albo Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jucocentrum.pl;

m.     Sprzedawca lub Usługodawca – Producent Narzędzi JUCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073257 o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, NIP 6811818163, REGON 350521251;

n.      Umowa Sprzedaży lub Sprzedaż – umowa sprzedaży, umowa o dzieło lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Produkt lub Produkty, zawierana za pośrednictwem Sklepu;

o.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

p.      Usługa Elektroniczna – wykonanie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem Sklepu, usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

q.      Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

r.       Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;

s.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (Produktów) za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3

Ogólne zasady funkcjonowania Sklepu

1.      Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi Sprzedaż Produktów.

Zestawienie i liczbę dostępnych Produktów, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu można sprawdzić poprzez przejście na stronę pod adresem https://jucocentrum.pl/sklep/ lub przez kliknięcie przycisku „Katalog Produktów” na stronie Sklepu.

2.      Ceny Towarów podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.

3.      Klient może wybrać sposób dostawy zamówionych Produktów spośród sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.

4.      Klient może wybrać sposób zapłaty za zamówione Produkty spośród sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.

5.      Koszt oraz czas dostawy zamówionych Produktów zależy od rodzaju dostawy i płatności wybranego przez Klienta.

6.      W przypadku wyboru opcji dostawy innej niż odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy na ostateczną kwotę zapłaty Klient na rzecz Sprzedawcy składa się, prócz kwoty ceny zamówionych Produktów, również koszt dostawy.

Informacja o kosztach dostawy przekazywana jest Klientowi w trakcie korzystania z Formularza Zamówienia (przed złożeniem Zamówienia). W przypadku, gdy właściwości (np. masa, gabaryty, podatność na uszkodzenia w transporcie) zamówionych Produktów nie pozwalają na wcześniejsze wskazanie kosztów dostawy, Sprzedawcą przed Sprzedażą przekaże Klientowi informację o sposobie kalkulacji tych kosztów; a gdy nie można ustalić wysokości tych kosztów – o obowiązku ich uiszczenia.

7.      Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz jego celem.

8.      Korzystanie ze Sklepu nie generuje po stronie Użytkownika dodatkowych kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, innych niż zwykłe koszty za korzystanie z takich środków porozumiewania się.

 

§ 4

Składanie Zamówień w Sklepie

Użytkownik zainteresowany złożeniem Zamówienia, w tym celu powinien dokonać następujących czynności:

a.      wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b.      przejść do panelu „Zamówienie” klikając przycisk „Realizuj Zamówienie” lub do panelu „Koszyk” klikając przycisk „Zobacz koszyk”,

c.      w przypadku korzystania z panelu „Zamówienie”:

i.      będąc zalogowanym do Konta – należy: zalogować do Konta albo

ii.     nie będąc zalogowanym do Konta należy:

1.      zalogować się do Konta lub kliknąć przycisk „Pomiń logowanie”;

2.      następnie – wybrać dokument sprzedaży, ewentualnie wprowadzić lub zmienić dane Klienta, wprowadzić dane płatności, ewentualnie wprowadzić uwagi;

3.      następnie – po kliknięcie przycisku „Następny” – wybrać sposób dostawy zamówionego Towaru;

4.      następnie – po kliknięcie przycisku „Następny” – wybrać sposób płatności za zamówiony Towar,

5.      następnie – po kliknięcie przycisku „Następny” – wybrać sposób płatności za zamówiony Towar, a następnie kliknąć „Kupuję i płacę”, wskutek czego dojdzie do złożenia Zamówienia.

                           iii.      będąc zalogowanym do Konta należy postępować jak w pkt 2-5 powyżej.

d.      w przypadku korzystania z panelu „Koszyk”:

    i.      nie będąc zalogowanym do Konta należy: sprawdzić poprawność zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, a następnie  postępować jak w pkt 1-5 lit. c powyżej

    ii.     będąc zalogowanym do Konta należy: sprawdzić poprawność zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, a następnie postępować jak w pkt 2-5 lit. c powyżej.

§ 5

Sposoby dostaw oraz rodzaje płatności w Sklepie

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu (Produktów):

a.      przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b.      przesyłka do wybranego paczkomatu InPost;

c.      odbiór osobisty pod adresem: ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zamówione Towary oraz koszt dostawy:

a.      płatności elektroniczne;

b.      płatność przez internetową bramkę płatności Paynow;

c.      płatność za przy wykorzystaniu funkcjonalności wybranych banków lub instytucji płatniczych;

d.      płatność za pobraniem;

e.      płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

f.      płatność kartą płatniczą, w tym:

i. Visa,

ii. Visa Electron,

iii. Mastercard,

iv. Mastercard Electronic,

v. Maestro.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

g.      płatność przy odbiorze osobistym.

Szczegółowe i bieżące informacje w przedmiocie dostawy oraz dostępnych metod płatności są przedstawione Użytkownikowi w zakładce „Metody płatności” na platformie Sklepu pod adresem: https://jucocentrum.pl/metody-platnosci/.

3.      Szczegółowe i bieżące informacje w przedmiocie dostawy przedstawiane są Użytkownikowi przed ostatecznym złożeniem Zamówienia.

4.      Jeżeli z uwagi na właściwości (np. masa, gabaryty, podatność na uszkodzenia w transporcie) zamówionych Towarów, niektóre ze sposobów dostawy nie są dostępne, Sprzedawca przed Sprzedażą przekaże Klientowi w tym zakresie stosowną informację.

5.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu obejmuje opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe. Odbiór osobisty zamówionych Produktów przez Klienta jest darmowy. Przy Sprzedaży Towarów za cenę powyżej 500 zł (w ramach jednego Zamówienia) koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§ 6

Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę

1.      Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje je do realizacji oraz potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub przyporządkowany do Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera informacje o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz szczegółowych informacji o jego przedmiocie (numerze Zamówienia, Produktach, cenie, kosztach dostawy.

2.      Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ustępie poprzednim

3.      Klient jest obowiązany dokonania płatności za Zamówienie (obejmującą cenę Towarów oraz koszty dostawy) w następujących terminach:

a.      przy płatnościach: elektronicznych, na rachunek bankowy Sprzedawcy, kartą płatniczą, przez aplikację (bramkę) Paynow, przy wykorzystaniu funkcjonalności wybranych banków lub instytucji płatniczej – 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

b.      przy płatności za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;

c.      przy płatności przy odbiorze osobistym Zamówienia – przy odbiorze Zamówienia, przy czym nie później niż 7 od otrzymania informacji o możliwości i terminie odbioru Zamówienia.

W przypadku niedokonania płatności w terminach, o których mowa powyżej Zamówienie uważa się za anulowane.

4.      Zamówiony Produkt zostanie wysłany do Klienta lub zostanie przygotowany do odbioru osobistego w terminie wskazanym na stronie Sklepu w zakładce „Wysyłka” pod adresem: https://jucocentrum.pl/wysylka/.Termin dostawy będzie od liczony od dnia:

a.      uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – przy płatnościach: elektronicznych, na rachunek bankowy Sprzedawcy, kartą płatniczą, przez aplikację (bramkę) Paynow przy wykorzystaniu funkcjonalności wybranych banków lub instytucji płatniczej;

b.      Sprzedaży – przy płatności za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym.

5.      Klient otrzyma informacje o:

a.      wysłaniu Produktu na wskazany adres – po jego ekspediowaniu;

b.      przygotowaniu Produktu do odbioru osobistego – po przygotowaniu takiej możliwości.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi albo wskazanej przez te podmioty osobie innej niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.      Oświadczenie może być wysłane:

a.      za pomocą poczty tradycyjnej,

b.      faksem,

c.      drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail,

d.      za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Oświadczenie może też być złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe ani wymagane dla skuteczności odstąpienia. Druk formularza dostępny jest na stronie https://jucocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/10/WZOR-FORMULARZA-O-ODSTAPIENIU-OD-UMOWY.pdf

6.      W przypadku złożonego przez Klienta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dochodzi do następujących skutków:

a.      zawartą Umowę uważa się za niezawartą;

b.      Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.      zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie wybrał i użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumenta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

d.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient nada Produkt przed upływem terminu 14 dni;

f.       Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli jednak Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

g.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.      Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia (bez podania przyczyny) od Umowy:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 8

Reklamacja i gwarancja

1.    W Sklepie sprzedawane są Produkty nowe.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740, tekst jednolity, z późn. zm.);

4.      Reklamację należy zgłosić w jednej z wybranych form:

a.      za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice,

b.      faksem na numer: +48 12 2732212,

c.      drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: reklamacje@jucocentrum.pl,

d.      za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na podstronie Sklepu w panelu „Kontakt” pod adresem: https://jucocentrum.pl/kontakt/.

Reklamacja może też być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5.      Klient może złożyć reklamację na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe ani wymagane dla skuteczności reklamacji. Druk formularza dostępny jest na stronie https://jucocentrum.pl/zwroty-i-reklamacje/.

6.      Jeżeli Klient nie korzysta z formularza, o którym mowa w pkt 5 powyżej, zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć:

a.      datę zawarcia umowy, numer Zamówienia, numer faktury VAT,

b.      rodzaj nabytej rzeczy,

c.      opis wady,

d.      datę wystąpienia i datę stwierdzania wady,

e.      dane Klienta składającego reklamację oraz dane kontaktowe,

f.       żądanie w związku ze stwierdzoną wadą.

7.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, przyjmuje się, że reklamację uznał.

8.      Produkty odsyłane przez Klienta Sprzedawcy w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

9.      Na Produkty sprzedawane w Sklepie udzielana jest gwarancja. Okres gwarancji wynosi 5 lat, przy czym gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktu wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, tj. w szczególności pęknięcia i złamania trzonów, rozklepany/pęknięty obuch siekiery wskutek pobijania obucha siekiery lub używania siekiery do pobijania jak młotka lub siekieromłotu itp. Gwarancje nie obejmuje również uszkodzeń powstałych wskutek normalnego zużycia i eksploatacji Produktów, tj. w szczególności wyrobionych szczypiec, stępionych nożyc, itp.

10.   Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11.   Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:

a.      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b.      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c.      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.   Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1668, tekst jednolity, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;

b.      prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1668, tekst jednolity, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

13.   Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcą organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

14.   Klient może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (więcej szczegółów na stronie dostępnej pod adresem: https://np.ms.gov.pl/).

15.   Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (ang. online dispute resolution – internetowe rozstrzyganie sporów) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 9

Postanowienia szczególne odnoszące się wyłącznie do Przedsiębiorców

1.      Postanowienia paragrafu niniejszego stosuje się tylko i wyłącznie do Użytkowników Sklepu, którzy są Przedsiębiorcami, lecz nie działający jako Przedsiębiorcy-Konsumenci.

2.      Postanowienia paragrafu niniejszego nie naruszają przepisów bezwzględnie obowiązujących.

3.      Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w terminie jednego miesiąca od daty Sprzedaży. Prawo to Sprzedawca wykonywa przez złożenia oświadczenia drugiej stronie.

4.      Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powyżej z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w transporcie, jak również za opóźnienie dostawy.

5.      Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, własność zamówionych Produktów przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty całości ceny Sprzedaży, za którą strony – w przypadku płatności innych niż gotówkowe – uważają moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.      Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, strony postanawiają, iż wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta (w tym w szczególności z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania jednej tylko, jak i wszystkich łączącej strony Umowy) jest ograniczona do wysokości ceny Sprzedaży, a przy tym kwoty nie większej niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych). W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w całości, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej Sprzedawcy.

7.      Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów zamówionych w Sklepie jest wyłączona w całości.

8.      Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Wszelkie spory pomiędzy Klientem, który jest Przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a Sprzedawcą związane z działaniem Sklepu, jak również z tytułu zawartych czynności prawnych, strony poddają rozpoznaniu sądowi właściwemu dla Sprzedawcy.

 

§ 10
Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę

1.      W ramach działalności Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne w postaci:

a.     Formularza zamówienia;

b.     Formularza kontaktowego;

c.      Konto;

2.      Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia ma charakter jednorazowy (w ramach danego Zamówienia) i rozpoczyna się z momentem przejścia przez Usługodawcę:

a.      bezpośrednio do panelu Zamówienie” poprzez kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie” lub też

b.      w przypadku korzystania z panelu „Koszyk” poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności”, następnie wprowadzić dane do Formularza Zamówienia (w panelu „Zamówienie”).

Celem Formularza zamówienia jest złożenie Zamówienia przez Użytkownika.

3.      W ramach Formularza zamówienia Usługobiorca wprowadza następujące dane Klienta:

a.      imię i nazwisko, adres (nazwa ulicy, nr posesji, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail – obligatoryjnie;

b.      uwagi do zamówienia, nazwę firmy, dane teleadresowe odbiorcy – opcjonalnie.

Klient wprowadza ponadto dane dotyczące miejsca i sposobu dostawy oraz rodzaju płatności za Produkt (Produkty).

W trakcie korzystania z Formularza zamówienia Usługobiorca powinien kierować się wyświetlanymi przez Sklep komunikatami.

Usługa Formularz zamówienia kończy się z momentem złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem (poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” i wyświetlenie się komunikatu „Dziękujemy. Otrzymaliśmy Twoje zamówienie.” zawierającego informacje podsumowujące dotyczące Zamówienia) lub poprzez zaprzestanie korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę (np. poprzez zamknięcie strony internetowej Sklepu lub przejście do innych funkcjonalności Sklepu).

W trakcie korzystania z usługi Formularz zamówienia Użytkownik może założyć Konto (poprzez zaznaczenie opcji „Stworzyć konto?” i dalsze postępowanie zgodnie z kolejnymi komunikatami) oraz korzystać z Usługi Konta.

4.      Usługa Formularz kontaktowy ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z momentem przejścia przez Usługobiorcę do podstrony Sklepu „Kontakt” (pod adresem: https://jucocentrum.pl/kontakt/). Celem Formularza kontaktowego jest nawiązanie kontaktu (wysłanie wiadomości) przez Usługobiorcę z Usługodawcą. Usługa kończy się z momentem kliknięcia przycisku „Wyślij wiadomość” i pojawieniu się komunikatu „Wiadomość została wysłana.”.

5.      W ramach Formularza kontaktowego Usługobiorca wprowadza następujące dane Klienta:

a.      imię i nazwisko, adres e-mail;

b.      temat wiadomości;

c.      treść wiadomości.

6.      Usługi Elektroniczne: Formularz zamówienia oraz Formularz kontaktowy są dostępne dla Usługobiorcy do użytku wielokrotnego.

7.      Usługa Elektroniczna Konto ma charakter ciągły i rozpoczyna się z momentem utworzenia Konta (rejestracji Użytkownika). Użytkownik może utworzyć Konto w następujący sposób:

a.      przejść do zakładki Strefa Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” lub „Moje Konto”,

b.      następnie w części „Zarejestruj się” wprowadzić adres e-mail oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

Następnie system Sklepu wygeneruje wiadomość e-mail, która zostanie wysłana na podany adres e-mail. Wiadomość stanowi potwierdzenie utworzenia Konta, nazwę użytkownika (Konta) oraz automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Loginem do Konta jest nazwa użytkownika lub podany przy rejestracji e-mail.

8.      Podsystem Usługa Elektroniczna „Konto” dostępny jest na podstronie „Moje Konto”, po przejściu na stronę https://jucocentrum.pl/moje-konto lub poprzez kliknięcie przycisku „Moje Konto” na stronie głównej Sklepu. Funkcjonalność Konta (po uprzednim zalogowaniu za pomocą loginu i hasła) pozwala na:

a.      przeglądanie historii oraz szczegółów Zamówień – po przejściu na stronę https://jucocentrum.pl/moje-konto/zamowienia/  lub poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienia” na podstronie „Moje Konto”;

b.      pobieranie plików dotyczących Sklepu i Zamówień – po przejściu na stronę https://jucocentrum.pl/moje-konto/downloads lub poprzez kliknięcie przycisku „Pliki do pobrania” na podstronie „Moje Konto”;

c.      ustalanie lub modyfikacja domyślnych adresów rozliczeniowych oraz do wysyłki, które będą użyte w Formularzu Zamówienia – po przejściu na stronę https://jucocentrum.pl/moje-konto/edytuj-adres/  lub poprzez kliknięcie przycisku „Adresy” na podstronie „Moje Konto”;

d.      ustalanie lub modyfikacja imienia, nazwiska, wyświetlanej nazwy, adresu e-mail Użytkownika oraz hasła do Konta – po przejściu na stronę https://jucocentrum.pl/moje-konto/edytuj-konto/ lub poprzez kliknięcie przycisku „Szczegóły konta” na podstronie „Moje Konto”.

9.      Korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto można zakończyć poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj” na podstronie „Moje Konto”. W celu trwałego usunięcia Konta Użytkownika należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

10.   Usługi Elektroniczne są świadczone dobrowolnie na rzecz Użytkowników, którzy korzystają z ich funkcjonalności w ramach korzystania ze Sklepu. Usługi Elektroniczne są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

11.   Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakaz ten obejmuje treści:

a.      wprowadzające w błąd, niezgodne z rzeczywistym stanem

b.      zabronione,

c.      których posiadanie lub przetwarzanie stanowić może czyn zabroniony lub rodzić odpowiedzialność cywilną bądź dyscyplinarną;

d.      naruszające dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie i patentowe osób trzecich.

12.   Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług Elektronicznych. Usługobiorca może kontaktować się w tej sprawie z Usługodawcą w którejkolwiek z form wskazanej w § 1 ust. 5 Regulaminu lub dodatkowo na adres e-mail: reklamacje@jucocentrum.pl.

Celem przyspieszenia i usprawnienia procesu obsługi reklamacji Usługobiorca może w zgłoszeniu reklamacji opisać przedmiot reklamacji (podając datę oraz dokładny opis reklamowanego przez Usługobiorcę zakresu Usługi Elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę), a także wskazać dane swoje dane kontaktowe. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od jej otrzymania.

 

§ 11

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w Sklepie

1.      Administratorem danych osobowych Klientów lub Usługobiorców przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.      Szczegółowe postanowienia w zakresie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osób, których dane dotyczą, jak również politykę wykorzystania plików cookies zawiera Polityka prywatności Sklepu, której treść dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” dostępna pod adresem: https://jucocentrum.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.       Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, to jest w szczególności:

a.      zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

b.      zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wiążących zaleceń organów państwowych.

Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki Sprzedawcy lub Użytkowników dotyczące już zawartych czynności prawnych o charakterze jednorazowym (np. złożone Zamówienia w trakcie realizacji).

W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym, zmiana Regulaminu w trakcie trwania stosunku prawnego wiążę drugą stronę, jeżeli Użytkownik został poinformowany o zmianie i nie wypowiedział umowy w 14 dni od daty poinformowania.

2.       Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu, jak również funkcjonowanie Sklepu podlegają prawu polskiemu.

3.       Informacje i treści zamieszczone na stronie Sklepu są w języku polskim, z wyłączeniem nazw własnych i innych oznaczeń, których tłumaczenie na język polskim nie jest celowe lub wprowadzałoby w błąd Użytkownika (np. nazwy firm, miejscowości nieposiadających polskiego tłumaczenia, etc.)

4.       W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym szczególności:

a.      ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740, tekst jednolity, z późn. zm.);

b.      ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344, tekst jednolity, z późn. zm.);

c.      ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, tekst jednolity, z późn. zm.);

d.      rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

5.          Szczegółowe postanowienia w zakresie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osób, których dane dotyczą, jak również politykę wykorzystania plików cookies zawiera Polityka prywatności Sklepu, której treść dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” dostępna pod adresem: https://jucocentrum.pl/polityka-prywatnosci/.

6.          Integralną częścią Regulaminu jest załącznik: Załącznik nr 1 – Wzór formularza o odstąpieniu od umowy.

7.          Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie Sklepu.

8.          Regulamin w brzmieniu powyższym obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 roku.