Polityka prywatności

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: Polityka) określa:

a.      zasady i podstawy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zebranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego (strony internetowej) Sklepu internetowego pod adresem: www.jucocentrum.pl,

b.      politykę wykorzystania plików cookies.

2.      Polityka zawiera postanowienia stanowiące wykonanie obowiązku, o którym mowa w  art. 173 ust. 1 ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2460, tekst jednolity, z późn. zm.).

3.      Administratorem danych osobowych zabranych i przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu jest Producent Narzędzi JUCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073257 o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, NIP 6811818163, REGON 350521251 (dalej jako: Administrator).

4.      Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawach regulowanych niniejszą Polityką. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

a.      listownie na adres: ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice;

b.      pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jucocentrum.pl;

c.      telefonicznie na numer: + 48 12 2732030 lub +48 12 2732231 (w Dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00);

d.      za pośrednictwem faksu na numer: +48 12 2732212.

5.      Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: RODO).

6.      Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a także tryb i zasady zawierania Umów, dokonywania Zamówień i ich realizacji za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu dostępny jest w zakładce „Regulamin” pod adresem https://jucocentrum.pl/regulamin/. Wyrażenia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć zgodnie z zapisami zawartymi lub zdefiniowanymi w Regulaminie.

7.      W Serwisie mogą pojawiać się linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania.

§ 2

Zasady i podstawy
przetwarzania danych osobowych przez Administratora
oraz prawa osób, których dane dotyczą Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych Klientów oraz Użytkowników Sklepu

1.      Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Producent Narzędzi JUCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073257 o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, NIP 6811818163, REGON 350521251. Możesz się z nami skontaktować:

a.      listownie na adres: ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice;

b.      pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jucocentrum.pl;

c.      telefonicznie na numer: + 48 12 2732030 lub +48 12 2732231 (w Dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00);

d.      za pośrednictwem faksu na numer: +48 12 2732212.

2.      Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, dlatego że jesteś naszym Klientem będącym osobą fizyczną, osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta lub potencjalnego Klienta (Użytkownika) albo kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub korzystasz z innych funkcjonalności Sklepu. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

a.    prawidłowo realizować Umowę zawartą z Tobą, jako naszym Klientem będącym osobą fizyczną oraz świadczyć Usługi Elektroniczne na Twoją rzecz.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny, fiskalny, podatkowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń). W takim wypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania Umowy oraz świadczenia na Twoją rzecz Usług Elektronicznych.

b.    przetwarzać i odpowiadać na Twoje wiadomości i zapytania przesłane do za pośrednictwem Formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://jucocentrum.pl/kontakt/. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Użytkownikami Sklepu i potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c.     umożliwić Ci możliwość komentowania Produktów i jakości świadczonych przez usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wyrażenia swojej opinii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d.    zapewnić prawidłową obsługę płatności za zamówione Produkty oraz koszty dostawy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy).

e.    kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania Umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania, realizować reklamacje, etc. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

f.      przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy z nami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

g.    bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym Klientem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

h.    realizować ciążące na nas obowiązki prawem, np. w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT, prowadzenia ksiąg rachunkowych, etc. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO).

i.      prowadzić czynności marketingowe (w tym marketing bezpośredni).

W przypadku marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kierowania bezpośrednich ofert do potencjalnych klientów lub podmiotów, które są już klientami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku marketingu innego niż marketing bezpośredni – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania bezpośrednich ofert jako do potencjalnych klientów lub podmiotów, które są już klientami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.      Źródło danych
Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

Dane, które będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, NIP. W przypadku poszczególnych operacji przetwarzania będziemy przetwarzać tylko niezbędne w danym przypadku zakresy danych.

4.      Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy oraz okres niezbędny dla realizacji celów, wynikających z przepisów podatkowych (5 lat od końca roku podatkowego, w których nastąpiła zapłata na naszą rzecz) lub – we wskazanych powyżej wypadkach – istnienia po naszej stronie interesu prawnego.

Ewentualne przechowywanie danych po tym okresie będzie wynikało wyłącznie z przygotowania do usunięcia tych danych.

Dane przetwarzane w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c oraz lit. i tiret drugie są przetwarzane do czasu wycofania zgody.

5.      Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

a.    firmom kurierskim, doręczycielom i przewoźnikom (w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy Towaru) – jeżeli Klient wybierze taką formę dostawy zamówionych Produktów, w tym:

(1)  spółkom z grupy kapitałowej Integer.pl – jeżeli Klient wybierze formę dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem InPost oraz

(2)  spółkom z grupy kapitałowej DB SCHENKER – jeżeli Klient wybierze formę dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem DB SCHENKER oraz spółkom z grupy kapitałowej DB SCHENKER;

b.    mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000025237, NIP 5260215088, REGON 001254524) – w celu zapewnienia i realizacji płatności za zamówione Towary i koszty dostawy (w przypadku wybrania płatności przy użyciu aplikacji Paynow);

c.     bankom oraz innym podmiotom i instytucjom obsługującym płatności (inne niż gotówkowe), tj. płatności kartą płatniczą, płatności elektroniczne, płatności przy wykorzystani funkcjonalności wybranych banków lub instytucji płatniczych;

d.    Bankowi mBank S.A. – który prowadzi rachunek bankowy Administratora – jeżeli Klient wybierze formę płatności za Zamówienie jako wpłatę lub przelew na rachunek bankowy Administratora;

e. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (KRS 0000320590, NIP 5851351185) – w celu zapewnienia i realizacji płatności za zamówione Towary i koszty dostawy (w przypadku wybrania płatności online przy użyciu karty);

f.    naszym dostawcom, którym zlecimy dostarczanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi prawne, usługi doradcze, jak również usług zapewniających prawidłowe działanie Sklepu oraz realizację i świadczenie Usług Elektronicznych (dostawcy hostingu, domeny, innego rodzaju oprogramowania i rozwiązań technicznych).

Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom tylko gdy jest to niezbędnie do konieczne do prawidłowej realizacji Zamówienia (np. dostawy lub płatności) lub zapewnienia funkcjonalności Sklepu. Przekazanie obejmuje wyłącznie niezbędny w danym przypadku zakres danych.

Odbiorcy danych osobowych przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6.      Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

b.      dostępu do Twoich danych osobowych,

c.      żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.      żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.      żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

f.       wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.

7.      Inne informacje
Zebrane dane mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego przetwarzania bez udziału człowieka w celach niezbędnych dla prawidłowego przetworzenia Zamówienia, realizacji Usług Elektronicznych, prowadzenie czynności marketingu (w tym również marketingu zewnętrznego), jak również zawarcia i wykonania Umowy, w tym w szczególności realizacji płatności.

Administrator może zastosować profilowanie, polegające na dopasowywaniu treści do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz zachowań.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania działania człowieka ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętej na podstawie profilowania.

Administrator nie podejmuje na podstawie profilowania decyzji ani czynności, które będą miały dla osoby, której dotyczą, skutki prawne lub wpływały na nią w inny podobny sposób.

Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych osób (innych niż Klienci Sklepu)
kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo oraz przez Formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (telefonicznie oraz mailowo)

8.      Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Producent Narzędzi JUCO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073257 o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, NIP 6811818163, REGON 350521251. Możesz się z nami skontaktować:

a.      listownie na adres: ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice;

b.      pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jucocentrum.pl;

c.      telefonicznie na numer: + 48 12 2732030 lub +48 12 2732231 (w Dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00);

d.      za pośrednictwem faksu na numer: +48 12 2732212.

9.      Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu, aby:

a.    przetwarzać i odpowiadać na Twoje wiadomości i zapytania przesłane do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://jucocentrum.pl/kontakt/. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b.    nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c.     umożliwić Ci możliwość komentowania Produktów i jakości świadczonych przez Administratora usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wyrażenia swojej opinii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d.    prowadzić czynności marketingowe (w tym marketing bezpośredni).

W przypadku marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kierowania bezpośrednich ofert do potencjalnych klientów lub podmiotów, które są już klientami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku marketingu innego niż marketing bezpośredni – jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania bezpośrednich ofert jako  potencjalnych klientów lub podmiotów, które są już klientami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

10.      Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku, chyba że przetwarzanie będzie wynikać z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

Dane przetwarzane w celu, o którym mowa w § 1 ust. 9 lit. c oraz d tiret drugie są przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Ewentualne przechowywanie danych po tym okresie będzie wynikało wyłącznie z przygotowania do usunięcia tych danych.

11.   Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy dostarczanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi prawne, usługi doradcze jak również usług zapewniających prawidłowe działanie Sklepu oraz realizację Usług Elektronicznych (dostawcy hostingu, domeny, innego rodzaju oprogramowania).

Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom tylko gdy jest to niezbędnie do konieczne zapewnienia funkcjonalności Sklepu.

Odbiorcy danych osobowych przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi ustaleniami.

12.   Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

b.      dostępu do Twoich danych osobowych,

c.      żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.      żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.      żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w § 1 powyżej).

f.       wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.

13.  Inne informacje
Zebrane dane mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego przetwarzania bez udziału człowieka w celach niezbędnych dla prawidłowego przetworzenia i realizacji Usług Elektronicznych, jak również prowadzenia czynności marketingu (w tym marketingu bezpośredniego).

Administrator może zastosować profilowanie, polegające na dopasowywaniu treści do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz zachowań.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętej na podstawie profilowania.

Administrator nie podejmuje na podstawie profilowania decyzji ani czynności, które będą miały dla osoby, której dotyczą, skutki prawne lub wpływały na nią w inny podobny sposób.

 

§ 3

Polityka wykorzystywania plików cookies

1.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.      Sklep (serwis www.jucocentrum.pl) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Producent Narzędzi JUCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073257 o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, NIP 6811818163, REGON 350521251.

4.      Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:

a.      zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika, w szczególności zapewnienia możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu;

b.      tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika;

c.      wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy;

d.      wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci.

5.      Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Za pomocą tych ustawień Użytkownik może określić zakres swojej zgody na umieszczanie tego typu plików w swojej przeglądarce.

Przykładowe opcje edytowania w najczęściej używanych przeglądarkach są dostępne pod następującymi adresami:

a.      Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b.      Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c.       Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d.      Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności strony internetowej.

 

§ 4

Zabezpieczenia i ochrona danych

1.          Administrator dokłada wszelkich starań dla skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Przekazywane dane osobowe są szyfrowanym połączeniem SSL.

2.          Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są tylko i wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.          Polityka może zostać zmieniona z ważnych przyczyn, to jest w szczególności:

a.      rozwoju technologii internetowej,

b.      rozwoju serwisu internetowego Sklepu i wynikających z tego zmian jego funkcjonalności. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

c.      zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wiążących zaleceń organów państwowych.

Zmiany Polityki nie wpływają na prawa i obowiązki Administratora lub Użytkowników wynikające z już dokonanych czynności.

2.          Przetwarzanie danych, ich ochrona, jak również zasady wykorzystywania plików cookies podlegają prawu polskiemu.

3.          Informacje i treści zamieszczone na stronie Sklepu są w języku polskim, z wyłączeniem nazw własnych i innych oznaczeń, których tłumaczenie na język polskim nie jest celowe lub wprowadzałoby w błąd Użytkownika (np. nazwy firm, miejscowości nieposiadających polskiego tłumaczenia, etc.)

4.          W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym szczególności:

a.      ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145, tekst jednolity, z późn. zm.);

b.      ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344, tekst jednolity, z późn. zm.);

c.      ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2460, tekst jednolity, z późn. zm.);

d.      ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, tekst jednolity, z późn. zm.);

e.      rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

5.          Aktualna Polityka jest zawsze dostępna na stronie Sklepu.

6.          Polityka w brzmieniu powyższym obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 roku.

 

POBIERZ Politykę prywatności w PDF: 20211117 – polityka prywatności v.5