Zwroty i Reklamacje

POBIERZ:

WZÓR FORMULARZA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY_v5

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO_v5

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi albo wskazanej przez te podmioty osobie innej niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.      Oświadczenie może być wysłane:

a.      za pomocą poczty tradycyjnej,

b.      faksem,

c.      drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail,

d.      za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Oświadczenie może też być złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe ani wymagane dla skuteczności odstąpienia. Druk formularza dostępny jest na stronie https://jucocentrum.pl/wp-content/uploads/2021/10/WZOR-FORMULARZA-O-ODSTAPIENIU-OD-UMOWY.pdf

6.      W przypadku złożonego przez Klienta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dochodzi do następujących skutków:

a.      zawartą Umowę uważa się za niezawartą;

b.      Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

c.      zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie wybrał i użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumenta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

d.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient nada Produkt przed upływem terminu 14 dni;

f.       Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli jednak Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

g.      Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.      Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia (bez podania przyczyny) od Umowy:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 8

             Reklamacja i gwarancja

 

1.    W Sklepie sprzedawane są Produkty nowe.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740, tekst jednolity, z późn. zm.);

4.      Reklamację należy zgłosić w jednej z wybranych form:

a.      za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice,

b.      faksem na numer: +48 12 2732212,

c.      drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: reklamacje@jucocentrum.pl,

d.      za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na podstronie Sklepu w panelu „Kontakt” pod adresem: https://jucocentrum.pl/kontakt/.

Reklamacja może też być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5.      Klient może złożyć reklamację na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe ani wymagane dla skuteczności reklamacji. Druk formularza dostępny jest na stronie https://jucocentrum.pl/zwroty-i-reklamacje/.

6.      Jeżeli Klient nie korzysta z formularza, o którym mowa w pkt 5 powyżej, zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć:

a.      datę zawarcia umowy, numer Zamówienia, numer faktury VAT,

b.      rodzaj nabytej rzeczy,

c.      opis wady,

d.      datę wystąpienia i datę stwierdzania wady,

e.      dane Klienta składającego reklamację oraz dane kontaktowe,

f.       żądanie w związku ze stwierdzoną wadą.

7.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, przyjmuje się, że reklamację uznał.

8.      Produkty odsyłane przez Klienta Sprzedawcy w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

9.      Na Produkty sprzedawane w Sklepie udzielana jest gwarancja. Okres gwarancji wynosi 5 lat, przy czym gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktu wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, tj. w szczególności pęknięcia i złamania trzonów, rozklepany/pęknięty obuch siekiery wskutek pobijania obucha siekiery lub używania siekiery do pobijania jak młotka lub siekieromłotu itp. Gwarancje nie obejmuje również uszkodzeń powstałych wskutek normalnego zużycia i eksploatacji Produktów, tj. w szczególności wyrobionych szczypiec, stępionych nożyc, itp.

10.      Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11.      Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:

a.      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b.      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c.      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.      Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1668, tekst jednolity, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;

b.      prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1668, tekst jednolity, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

13.      Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcą organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

14.      Klient może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (więcej szczegółów na stronie dostępnej pod adresem: https://np.ms.gov.pl/).

15.      Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (ang. online dispute resolution – internetowe rozstrzyganie sporów) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.